Projekti

 

Sākot ar 2019. gada oktobri 10 skolēni no 9. klases ir iesaistījušies savas karjeras plānošanā ar Profolio - Karjeras Izaugsmes Platformas palīdzību. Profolio ir karjeras izglītības e-vide, kuras mērķis ir uzlabot karjeras izglītības kvalitāti un sistematizēt karjeras izglītību, nodrošināt iespēju, regulāri iegūt un saglabāt informāciju par profesionālo pašnoteikšanos, kā arī veicināt vecāku ieguldījumu karjeras izglītībā un pilnveidot skolas karjeras izglītības darbu.

 

 

Lielplatones internātpamatskola ir iesaistījusies ESF projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", kura mērķis ir pieejas uzlabošana karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 

 

 

 

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam ir nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Mūsu skola šajā programma piedalās no 2018./2019.m. g. 2. semestra.

2022./2023. mācību gada iniciatīvas "Skolas somas" sponsorētās ekskursijas. 

 

 

2019./2020. mācību gada iniciatīvas "Skolas somas" sponsorētās ekskursijas.

 

 

2018./2019. mācību gada iniciatīvas "Skolas somas" sponsorētās ekskursijas

 

 

 

2017./ 2018. mācību gadā Lielplatones internātpamatskola ir iesaistījusies izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 

Skolas direktors Andris Urbāns ir iesaistījies šajā projektā ar mērķi, lai attīstītu daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un novēršot audzēkņu priekšlaicīgu skolu pamešanu. Pēc šī projekta tiks uzlabota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ieviešot inovatīvas metodes, kas atšķiras no vispārpieņemtajiem standartiem izglītības iestādēs, kur tiek īstenotas speciālās programmas. “Novērtēšana mācīšanai: radošas un dažādas novērtēšanas metodes izglītībā 21.gadsimtā” Islandē no 2017.gada 11.marta līdz 2017.gada 18.martam.

 

 

GOLDEN EDGE OF MY WORK (katram darbam zelta maliņa) - 09.2014.- 08.2016. Projekta mērķis- pieredzes apmaiņa skolēniem un skolotājiem mājturības untehnoloģiju un sociālo zinību jomās.

Lielplatones internātpamatskolas 7. – 9. klašu audzēkņiem ir lieliska izdevība piedalīties arī Nordplus Junior projektā „Golden edge of my work”. Projekta aktivitātes sākās 2014. gada rudenī  un ziemā, turpinājās šā gada pavasarī un ilgs līdz 2016. gada vasarai.

Projekta ietvaros bērni papildina savas mājturības zināšanas un prasmes , iepazīst Baltijas kaimiņvalstis un , protams, iegūst jaunus draugus.

Aprīļa mēnesī mūsu skolas 6 audzēkņi  un 2 skolotāji viesojās Tartu speciālajā pamatskolā Igaunijā. Aktivitātē piedalījās arī projekta partneri no Žagares speciālās skolas Lietuvā. Rudenī esam ieplānojuši viesoties Žagarē, bet projekta noslēgums paredzēts Lielplatones internātpamatskolā nākošā mācību gada beigās.

 

 

 

Projekta mērķis: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkā.

            Ārsienu siltināšana, cokola papildus siltināšana, koka logu nomaiņa uz PVC tipa stikla pakešu logiem,durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm , apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot jaunu apkures sistēmu ar jauniem sildķermeņiem un regulēšanas iespējām un siltummezgla rekonstrukcija, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana, siltināt pārseguma plātni virs ieejas.

 

            ERAF. Lielplatones speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un mācību aprīkojuma uzlabošana - projekta aktivitāšu ietvaros tiks uzlabota mācību vide Lielplatones Speciālās internātpamatskolas skolēniem ar speciālām vajadzībām: ierīkots lifts, ierīkotas uzbrauktuves pārejas, iegādāta un uzstādīta interaktīvā tāfele, iekārtota datorklase, iegādāts pielāgots transports skolēniem ar funkcionālie traucējumiem. Šīs darbības arī veicinās darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamajiem – uzlabos vidi darba un sadzīves prasmju attīstīšanai.

5 foto