Projekti

2017./ 2018. mācību gadā Lielplatones internātpamatskola ir iesaistījusies izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 

Skolas direktors Andris Urbāns ir iesaistījies šajā projektā ar mērķi, lai attīstītu daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un novēršot audzēkņu priekšlaicīgu skolu pamešanu. Pēc šī projekta tiks uzlabota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ieviešot inovatīvas metodes, kas atšķiras no vispārpieņemtajiem standartiem izglītības iestādēs, kur tiek īstenotas speciālās programmas. “Novērtēšana mācīšanai: radošas un dažādas novērtēšanas metodes izglītībā 21.gadsimtā” Islandē no 2017.gada 11.marta līdz 2017.gada 18.martam.

 

 

GOLDEN EDGE OF MY WORK (katram darbam zelta maliņa) - 09.2014.- 08.2016. Projekta mērķis- pieredzes apmaiņa skolēniem un skolotājiem mājturības untehnoloģiju un sociālo zinību jomās.

Lielplatones internātpamatskolas 7. – 9. klašu audzēkņiem ir lieliska izdevība piedalīties arī Nordplus Junior projektā „Golden edge of my work”. Projekta aktivitātes sākās 2014. gada rudenī  un ziemā, turpinājās šā gada pavasarī un ilgs līdz 2016. gada vasarai.

Projekta ietvaros bērni papildina savas mājturības zināšanas un prasmes , iepazīst Baltijas kaimiņvalstis un , protams, iegūst jaunus draugus.

Aprīļa mēnesī mūsu skolas 6 audzēkņi  un 2 skolotāji viesojās Tartu speciālajā pamatskolā Igaunijā. Aktivitātē piedalījās arī projekta partneri no Žagares speciālās skolas Lietuvā. Rudenī esam ieplānojuši viesoties Žagarē, bet projekta noslēgums paredzēts Lielplatones internātpamatskolā nākošā mācību gada beigās.

 

 

 

Projekta mērķis: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkā.

            Ārsienu siltināšana, cokola papildus siltināšana, koka logu nomaiņa uz PVC tipa stikla pakešu logiem,durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm , apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot jaunu apkures sistēmu ar jauniem sildķermeņiem un regulēšanas iespējām un siltummezgla rekonstrukcija, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana, siltināt pārseguma plātni virs ieejas.

 

            ERAF. Lielplatones speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un mācību aprīkojuma uzlabošana - projekta aktivitāšu ietvaros tiks uzlabota mācību vide Lielplatones Speciālās internātpamatskolas skolēniem ar speciālām vajadzībām: ierīkots lifts, ierīkotas uzbrauktuves pārejas, iegādāta un uzstādīta interaktīvā tāfele, iekārtota datorklase, iegādāts pielāgots transports skolēniem ar funkcionālie traucējumiem. Šīs darbības arī veicinās darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamajiem – uzlabos vidi darba un sadzīves prasmju attīstīšanai.

5 foto