Konsultatīvā un metodiskā palīdzība

 

Konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns citām izglītības iestādēm

Sensorā istaba

Sākot ar 2022. gada sākumā atvērtā Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem darbības uzsākšanu, skolēniem ir pieejama sensorā istaba. Sensorās istabas ir kā maģiska, aizraujoša pasaule, kurā tiek attīstītas visas maņas (redze, dzirde, oža, tauste). Istabās bērni parasti darbojas pa vienam vai pāros kopā ar pavadošajiem pedagogiem vai speciālistiem. Sensorā telpa kļūst par vietu, kur atpūsties, atslābināties, komunicēt, pielāgoties jauniem izaicinājumiem, koncentrēties vai vienkārši labi uzsākt dienu un iedvesmoties. Kopā ar skolēniem sensoro istabu apgūst un sniedz atbalstu skolēniem skolotāja Iluta Juščenko.

Montesori nodarbības

Sakarā ar pedagoga maiņu, sākot ar 2022. gada 1. septembri montesori nodarbības vada skolotāja Iluta Juščenko. Montesori attīstības nodarbību mērķis ir veicināt bērna attīstību, vispusīgi iepazīstot bērnu, viņa iedzimtās dotības un īpatnības, valodu, matemātiski loģisko domāšanu, apgūt sadzīves un pašapkalpošanās iemaņas, trenēt pašdisciplīnu, koncentrēšanos un gribasspēku. Bērnam tiek dota izvēles brīvība – viņš pats izvēlas vingrinājumu, kas ir viņa attīstībai un zinātkārei atbilstošs. Pedagoga uzdevums ir parādīt kā ar šo materiālu, strādāt un sniegt atbalstu bērnam, kad viņam tas ir nepieciešams, taču neko nedarīt viņa vietā.

 

Konsultatīvās un metodiskās palīdzības pasākumi 2019./2020.m.g.

 

Starptautiskās konferences "Labā prakse autisma jomā 2019" apmeklējums

2019. gada 1. novembris

 

1. novembrī 2 skolas pedagogi - C klašu Metodiskās apvienības vadītāja Ilze Loginova un sociālais pedagogs Sandra Dundule piedalījās Latvijas Autisma apvienības rīkotajā konferencē. Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē skolotājiem bija iespēja iepazīties ar bagātīgu programmu un izciliem Latvijas speciālistiem un vieslektoriem. Skolotājas uzzināja noderīgu informāciju par būtiskiem autisma jautājumiem - autisko bērnu un bērnu ar AST (autiskā spektra traucējumiem) psiholoģiju, dzīves kvalitāti un audzināšanu, viņu vecāku problēmām un to risinājumiem, iepazina proaktīvās metodes darbā ar šiem bērniem, kā arī guva jaunas atziņas individuālo plānu sastādīšanā un uzvedības problēmu novēršanā skolā darbā ar autiskajiem bērniem. Tika aktualizēta arī bērnu vardarbības pret skolotāju problēma.

 

 

Pieredzes apmaiņa ar Lietuvas  pārstāvjiem no Jonišķu rajona pašvaldības

2019. gada 10. oktobris

 

Speciālistu grupa 7 cilvēku sastāvā 10. oktobrī ieradās Lielplatones pamatskolā - atbalsta centrā, lai iepazītos ar bērnu ar speciālajām vajadzībām mācīšanas iespējām Latvijas skolās. Viņi bija ieinteresēti iepazīties un diskutēt par dažādām mācīšanas metodēm un paņēmieniem, īpašu uzmanību veltot mācīšanās, koncentrēšanās, emociju izpaušanas un uzvedības problēmām darbā ar šiem bērniem.

 

 

 

Konsultatīvās un metodiskās palīdzības pasākumi 2018./2019.m.g.

Lekcija vecākiem “Par skolēnu drošību un atbildību”

2019. gada 18. aprīlis

2019. gada 18. aprīlī skolā tika organizēta kārtējā vecāku diena, kuras mērķis bija aktualizēt informāciju vecākiem par viņu atbildību bērnu audzināšanā. Direktors uzsvēra to, cik svarīga ir vecāku sadarbība ar klašu audzinātājiem, atbalsta komandu un skolas administrāciju, lai veiksmīgi sniegtu atbalstu skolēniem, kuriem ikdienā neveicas ar skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

Šajā dienā uz tikšanos ar vecākiem tika uzaicināta Jelgavas novada pašvaldības policijas inspektore Egita Cimdare. Inspektore, 9. aprīlī vadot nodarbību skolā par skolēnu drošību un atbildību, saskatīja nepieciešamību sniegt informāciju vecākiem par viņu atbildību, ja bērns pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus, ir vardarbīgs pret skolas biedriem un pieaugušajiem, smēķē vai lieto alkoholu būdams nepilngadīgs, neattaisnoti kavē skolu. Koordinators darbā ar zviedru krustvecākiem Inga Timma vecākiem nodeva sveicienus no bērnu krustvecākiem un piedāvāja iespēju izvēlēties sev un ģimenei nepieciešamo apģērbu un lietas, ko krustvecāki sarūpējuši, lai sniegtu atbalstu mūs skolas skolēnu ģimenēm. Klašu vecāku sapulcēs bija iespēja gūt noderīgu informāciju par savu bērnu mācību gaitām un risināt neskaidros jautājumus. Vecāku dienu apmeklēja 45 vecāki un visi palika apmierināti par ieguvumiem.

 

Konsultatīvā palīdzība Vilces pamatskolas 5 gadīgās pirmsskolas grupas audzēkņa vecākiem

2018. gada 17. oktobris.

Vilces pamatskola notika individuāla psihologa konsultācija skolas 5 gadīgās pirmsskolas grupas audzēkņa vecākiem. Mērķis - sniegt psiholoģisku izglītošanu, par bērna vecumam atbilstošu attīstību un uzvedības izpausmēm. Tika pārrunātas rekomendācijas bērna uzvedības korekcijai un veiksmīgai sadarbībai ar skolotājiem.

 

 

 Konsultatīvā palīdzība Bērzupes internātpamatskolas psihologam un sociālajam pedagogam

2018. gada 26. oktobris.

Skolas psihologs un sociālais pedagogs dalījās ar savu pieredzi darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām ar Bērzupes internātpamatskolas psihologu un sociālo pedagogu.  Psihologs demonstrēja metodes un materiālus, kurus pielieto darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Piemēram detalizēti tika pārrunātas tādas tēmas kā bērnu agresija, bērnu dusmas, emocionālā vardarbība. Tika pārrunātas pozitīvas disciplinēšanas metodes, kuras var ieteikt skolēnu vecākiem -  "Sirds siltuma kalendārs", "Maziem mirkļiem ir liela nozīme" un t.t.

Sociālais pedagogs iepazīstināja ar vardarbības novēršanas plānu un sociālās rehabilitācijas plāniem. Tika pārrunāti aktuālie notikumi par bērniem ar īpašām vajadzībām (spēles, semināri, nodarbības). 

 

 


Konsultatīvās un metodiskās palīdzības pasākumi 2017./2018.m.g.

 

 

Konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns citām izglītības iestādēm 2017./2018.m.g.

 

Informatīvais seminārs Jelgavas novada vispārizglītojošo skolu vadītājiem un atbalsta personālam.

2017. gada 3. novembris.

Seminārā par atbalsta pasākumiem citām izglītības iestādēm runā Lielplatones internātpamatskolas direktora vietniece izglītības jautājumos Kristīne Ābola.

Tika apspriestas atbalsta personāla darba grupas konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas iespējas vispārizglītojošās skolās, kurās mācās skolēni ar garīgās attīstības vai garīgās veselības, vai smagiem uzvedības traucējumiem. Atbalsts tiek piedāvāts gan skolēniem ar mācību un uzvedības problēmām, gan skolotājiem un atbalsta personālam iekļaujošās izglītības jautājumos, uzvedības korekcijas un mācību metodikas jomā. Atbalstu realizējam arī vecākiem, kuriem ir skolēni ar iepriekšminētajām problēmām.

 

Mājturības skolotāju metodisko apvienību pieredzes apmaiņas seminārs.

2017. gada 26. oktobris.

Semināra laikā pieredzē dalījās mājturības  un profesionālās izglītības skolotāji no Lielplatones un Stiklu internātpamatskolām, apspriežot jautājumus, kas saistīti ar mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas procesu, kā arī ikdienā radušos problēmu risināšanu. Skolotājiem bija iespēja apskatīt Lielplatones internātpamatskolas telpas, kas saistītas ar profesionālās izglītības sniegšanu. Skolotāji veiksmīgi dalījās ar savām darba metodēm un materiāliem, uzsverot jaunu metošu un materiālu noderīgumu mācīšanas procesā.

 

 

Konsultatīvās palīdzības sniegšanas cikls Jelgavas novada PII “Taurenītis” Glūdas pagasta Nākotnes ciemā.

2017. gada novembris.

Konsultāciju laikā izglītojamie un pedagogi tika iepazīstināti ar “Lielās dzīves skola” nodarbībām. Tajās piedalījās 15 izglītojamie un 2 pedagogi. Nodarbību laikā bērni kopā skolotāju izstrādāja savas grupas noteikumus, mācās atšķirt vardarbību no konflikta un sūdzēšanos no palīdzības lūgšanas. Dalībnieki pārrunāja savas izjūtas un emocijas, pārrunāja lietas, ko darīt, pats un citi justos labi bērnudārzā savā ikdienā. Bērni apguva tādas prasmes kā empātija, emociju dažādība, problēmu risināšana un pozitīvu attiecību veidošana. Konsultēja sociālais pedagogs Sandra Dundule.

 

Konsultatīvās palīdzības sniegšana Jelgavas novada Vilces pamatskolā.

2017. gada 22. novembris.

Konsultatīvā palīdzība sniegta ar mērķi emocionāli atbalstīt pedagogu. Konsultēja izglītības psihologs Dana Jaņiva, sociālais pedagogs Sandra Dundule.

Konsultatīvās palīdzības - lekcija Jelgavas novada Vilces pamatskolā.

2017. gada 6. decembris.

Konsultatīvā palīdzības sniegta Jelgavas novada Vilces pamatskolā ar mērķi vadīt lekciju “Vienaudžu savstarpējā vardarbība jeb mobings” vecāku sapulcē. Sapulcē piedalījās viens pedagogs un seši vecāki. Konsultēja izglītības psihologs Dana Jaņiva, sociālais pedagogs Sandra Dundule.

Konsultatīvās palīdzības sniegšana Vircavas pirmsskolas izglītības iestādē.

2018. gada 25.janvāris.

Bērnudārza jaunākās grupiņas audzinātājām pirmo reiz grupiņā ir bērns ar Dauna sindromu. 2018. gada 25. janvārī tika sniegta konsultatīvā palīdzība. Speciālais pedagogs Skaidrīte Puiķe tika iepazīstināta ar grupiņas divām audzinātājām un auklīti, kā arī ar bērnu dārza vadītāju. Skolotāja varēja piedalīties vienā grupiņas nodarbībā un āra pastaigā. Vērojamais bērniņš ir 3 gadus vecs puisītis, kurš tikai nesen ir iemācījies staigāt un ir samērā nestabils uz kājām. Grupiņā mācās arī puisīša māsa ar normālu intelektu, kurai ir 1,5 gadi māsa. Ieejot grupiņā, iesākuma nemaz nevar pamanīt bērnu ar speciālajām vajadzībām. Puisītis ir ļoti omulīgs, darbojas kustību rotaļās kopā ar pārējiem grupas biedriem, mācas uzvilkt savu cepuri, protams, ar auklītes palīdzību.. Pēc maniem novērojumiem puisītis pēc intelekta attīstības varētu būt aptuveni 1 gada vecumā. Konsultācijas laikā skolotāja dalījās savā pieredzē darbā ar bērniem, kuriem ir Dauna sindroms. Tika stāstīts par darba metodēm darbā ar šādiem bērniem. Audzinātājas uzdeva interesējošos jautājumus, tika pārrunājam situācijas, kas ir notikušas un kā tās turpmāk varētu atrisināt.

Lekcija vecākiem “Depresijas, suicīda simptomu atpazīšana, atkarības, ēšanas traucējumi, robežstāvokļa personības iezīmes skolas vecuma bērniem”

2018. gada 21. aprīlis

Lekcija notika projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” ietvaros. Lekciju lasīja VSIA slimnīcas “Ģintermuiža”  jaunie ārsti - psihiatrijas studiju 2./3. mācību gada  rezidenti virsārstes Sandras Pūces vadībā. Lekciju noklausījās 53 vecāki.

 

 

 

 

 

 


Konsultatīvās un metodiskās palīdzības pasākumi 2016./2017.m.g.

Atbalsta personāla darba grupas konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 2016./2017.m.g.

Metodiskais darbs

 • Speciālais pedagogs D.Lazdiņa izveidojusi metodisko materiālu kopumu izglītojamajiem ar vieglu garīgo atpalicību, kas sastāv no metodiskā materiāla

  • "Audzināšanas darba tēmas uzskates materiāls "Atkritumu otrreizējā pārstrāde".

  • Metodiskais materiāls ir domāts audzināšanas tēmas apguvei.

  • Tā mērķis - Audzināšanas darba tēmas "Atkritumu pārstrāde" sekmīga apguve ar dažādu mācību metožu palīdzību skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 • Metodiskā materiāla izstrādne  pirmsskolai, sākumskolai un Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem - didaktiskā spēle "Dažādas kleitas" PREZENTĀCIJA, materiālu izveidoja V.Janošone un L.Šutine.

 • Lielplatones internātpamatskolas speciālais pedagogs I. Loginova izveidojusi metodisku materiālu par pasaku izmantošanu integrētu mācību stundu veidošanai.

  • Metodiskā materiāla mērķis – integrēta zināšanu un prasmju apguve ar pasaku palīdzību.

  • I. Loginova piedāvā metodisko materiālu izmantot izglītojamo ar smagiem garīgiem attīstības traucējumiem mācīšanai.

  • Integrētā mācību stunda "Pasaka, pasaciņa..." un prezentācija skolotājiem.

   

Konsultatīvās un metodiskās palīdzības pasākumi 2016./2017.m.g.

 

 

Jūrmalas internātpamatskolas pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs

Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādes metodika un aspekti

2017. gada 6. aprīlī mūsu skolā viesojās 10 Jūrmalas internātpamatskolas pedagogi, lai smeltos idejas savam darbam. Tikšanās laikā tika apspriesti dažādi speciālajā izglītībā aktuāli jautājumi:

 • skolas darbības principi, skolas sadzīves organizēšana ikdienā;

 • individuālā pieeja mācībām un izglītības programmām,

 • gada tematiskais plānojums.

Pedagogiem bija iespēja apskatīt skolu, tās telpas, kā arī iepazīties ar dažādiem ikdienišķiem jautājumiem skolēnu psiholoģiskās un emocionālās labsajūtas, kā arī mācību vides nodrošināšanai. Ciemiņi varēja vērot arī Lielplatones internātpamatskolas pedagogu vadītas stundas, kā arī ar pedagogiem pārrunāt individuālo izglītības programmu apguves plāna veidošanas aspektus.

Jūrmalas internātpamatskolas pedagogi atzina, ka seminārs bija interesants un ideju pārpilns. Pasākums bija aktuāls, pārdomāt un interesanti novadīts.

“Lielplatones internātpamatskola – tā ir tā vieta, kur gribas atgriezties” (Sintija Lūse).

 

LLU Maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants” studentu pieredzes seminārs

2017. gada 31. martā Lielplatones internātpamatskolā ieradās aicinātie viesi – studenti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Viņu vizītes mērķis - karjeras konsultantu redzesloka paplašināšana darbā ar personām ar garīgas veselības un garīgās attīstības traucējumiem. Tas ir pirmais pamatīgais solis abu mācību iestāžu ciešākai sadarbībai. Līdz šim Lielplatones internātpamatskola un LLU sadarbojās nodrošinot studentiem prakses vietas un pētījumu bāzi zinātnisko pētījumu izstrādei. Ir pienācis laiks, un mēs dibinām ciešāku draudzību. Mūsu uzaicinājumam atsaucās lektore Inita Soika, palīdzot organizēt maģistru – topošo karjeras konsultantu semināru mūsu skolā. 

Seminārs izdevās ļoti jauks un izglītojošs. Studenti guva priekšstatu par izglītojamajiem ar speciālajās vajadzībām un darba specifiku karjeras konsultanta darbā. Norunājām turpināt radušos sadarbību un pētniecību. Paldies ciemiņiem par pozitīvo un jauko pasākumu!

  

 

Izglītojamo ar speciālajām vajadzībām un pedagogu konsultēšana Pamūšas internātpamatskolā 2017. gada 30. martā.

2017. gada 30. matā Lielplatones skolotāji viesojās Pamūšas internātpamatskolā, kur pedagogiem un izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām sniedzām metodisku atbalstu par 2 tēmām.

 • Atbalsta sniegšana uzvedības korekcijai ar “Dusmu kontroles spēles” palīdzību (sociālais pedagogs S. Dundule);

 • Mācību stundas organizācijas dažādošana ar dinamisko paužu palīdzību (speciālais pedagogs I. Loginova).

Ar vecāko klašu skolēniem skolotāja Sandra spēlēja “Dusmu kontroles spēli” , skolēni mācījās izvēlēties risinājumus bez vardarbības. Analizējot dažādas situācijas, skolēni centās atrast pareizos rīcības modeļus, cenšoties pamatot savu izvēli. Skolēni bija spiesti aizdomāties par savām darbībām un atbildību dažādās ikdienas situācijās. 24 skolēniem tika novadītas 2 praktiskās nodarbības.

Dinamisko paužu izspēle caur latviešu tautas pasakām piedalījās mazie 1.-2. klases skolēni, kas aktīvi piedalījās dinamisko paužu izspēlē, izmantojot pasaku elementus. Skolēniem patīk atdarināt pasaku varoņu kustības, imitēt dabas skaņas, dabas parādību norises. Katram bija iedalīta sava loma, visi piedalījās ar lielu atbildības sajūtu. Klases telpā skanēja mazo skolnieciņu čalas un smiekli.

Skolotājām radās vairāki jautājumi par mūsu piedāvātajām aktivitātēm, viņas tās atzina par pozitīvām un pārņemamām. Pamūšas skolas skolotāji un direktore mūs uzņēma ļoti laipni, pastāstīja par savu skolu, par ikdienas problēmām un pozitīvajām lietām, uzklausīja mūsu pieredzi.

11 foto

 

Pedagogu un vecāku konsultācija Sesavas pamatskolā

2017. gada 29. martā Lielplatones internātpamatskolas sociālais pedagogs Sandra Dundule un speciālie pedagogi I. Loginova, S.Puiķe un M. Svalbe viesojās Sesavas pamatskolā  ar izglītojošu lekciju ar mērķi sniegt konsultatīvu palīdzību. Pedagogi dalījās pieredzē par skolēnu ar speciālajām vajadzībām vai mācīšanās grūtībām audzināšanu un atbalsta pasākumu veidošanu, kā arī individuālo mācīšanos.

Sesavas pamatskolas pedagogi un vecāki atzīst, ka pasākums izdevās labs un noderīgs. Tajā sniegta izglītojoša un aktuāla informācija. Vecāki dzirdēja daudz noderīgas informācijas par audzināšanas jautājumiem, īpaši bērnu audzināšanu digitālajā laikmetā starp modernajiem telefoniem, planšetēm, datoriem, interneta plašumiem un sociālo tīkliem. Pedagogi priecājās par bukletiem un prezentācijām, kas ir noderīgas darbā ar skolēniem gan ar speciālajām vajadzībām, gan mācīšanās un uzvedības traucējumiem.

  

 

Dobeles pilsētas un Dobeles novada izglītības darbinieku un atbalsta personāla pieredzes apmaiņas tikšanās 2017. gada 15. martā

Agra pavasara rītā Lielplatones internātpamatskolā ieradās 21 ciemiņš no Dobeles pilsētas un novada, lai mūsu skolā smeltos zināšanas un dalītos pieredzē.

Pieredzes - tikšanās mērķis – dažādu jautājumu par iekļaujošo izglītību, tās problēmām un aspektiem apspriešana.

Tika pārrunāti sekojoši jautājumi:

·           iekļaujošās izglītība atšķirības no vispārējās un speciālās izglītības, tās realizēšanas iespējas vispārizglītojošajā skolā,

·           grūtības, ar kurām var sastapties skolotāji, mācot izglītojamo ar speciālajām vajadzībām vispārizglītojošajā skolā,

·           Lielplatones internātpamatskolas atbalsta komanda un tās darbības principi,

·           izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšana vispārizglītojošajā skolā;

·           metodisko materiālu prezentācija,

·           Lielplatones atbalsta komandas speciālistu dalīšanās savā darba pieredzē,

·           skolas prezentācija un ekskursija pa skolu.

Ciemiņi bija ieinteresēti pedagogu stāstījumā un uzdeva dažādus jautājumu par atbalsta veidošanu skolēniem ar speciālajām vajadzībām vispārizglītojošajā skolā un atbalsta komandas darbu dažādu uzvedības problēmu mazināšanā un vardarbības risku izpētē. Izvērtās interesanta diskusija ar dažādu viedokļu apmaiņu un vērtīgu atziņu gūšanu turpmākam darbam. Skolas viesi guva atziņas par to, kas nav iespējams vai rada lielas grūtības vispārizglītojošajās skolās iekļaujošās izglītības jautājumā.

 

2017. gada 22. martā skolā notika jau par tradīciju kļuvusī “Sociālo darbinieku diena”. Uz šo pasākumu tika aicināti sociālie darbinieki un bāriņtiesu locekļi no viesiem novadiem, kuros dzīvo mūsu skolas skolēni, kā arī Jelgavas novada SARC Elejas filiāles Bērnu nodaļas darbinieki.

Pasākuma laikā tika pārrunāti un aktualizēti jautājumi par:

ü  aktualitātes izglītības iestādē,

ü  bērnu interešu nodrošināšanu dzīvesvietās un skolā,

ü  sadarbības nodrošināšana starp dažādām institūcijām,

ü  pastāvošās grūtības darbā ar izglītojamajiem un viņu vecākiem,

ü  rīcība uzvedības korekcijai.

Uz pasākumu ieradās 23 sociālie darbinieki no dažādiem pagastiem. Skolēni bija sagatavojuši skaistu koncertu ar dziesmām, dejām un POP-ielas priekšnesumiem. Pasākuma otrajā daļā sociālajiem darbiniekiem bija iespēja risināt dažādus jautājumus kopā ar klašu audzinātājiem. Pasākums izdevās veiksmīgs, jo dažādiem viena interešu loka dalībniekiem bija iespēja sanākt kopā un atrast risinājumus problēmām.

Sociālie darbinieki secināja, ka kolektīvā ir jūtams īsts komandas darbs un saliedētība, bet nākošajā tikšanās reizē nodrošināt lielāku klases audzinātāju motivāciju ierasties uz tikšanos ar sociālajiem darbiniekiem.

Gaidām Jūs mīļie sociālie darbinieki ciemos arī nākošajā gadā!

7 foto

 

No 7. marta , katru otrdienu mūsu skolā ierodas nodarbību cikla “Džimbas skola” speciāliste  PII ”Kamenīte” metodiķe Laila Šutine. Nodarbības tiek organizētas sākumskolas izglītojamiem mūsu skolā. Tās paredzētas 9 reizēm. 

Tajā laikā PII “Kamenīte” piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupa, 15 audzēkņi, dalās divās daļās. Grupiņas pārmaiņus apmeklē Sāls istabu un Montesori nodarbību.

Ar mūsu skolas Sāls istabu un Montesori kabinetu esam iepazīstinājuši arī Vilces pamatskolas 1. klasi, Sesavas pamatskolas 1. klasi un PII grupiņu.

 

Montesori kabinets

Montesori metode ir multifunkcionāla. Tā ir izmantojama gan integrācijas, gan speciālajās, gan veselo bērnu grupās. Tiek ievērotas bērna spējas, attīstības pakāpe, intereses. Skolas Montesori kabinetā notiek nodarbības, kas attīsta sajūtas, valodu, matemātiskās un praktiskās dzīves prasmes.

        

 

Mūsu skolas speciālistu viesošanās Vilces pamatskolā

2017. gada  1. februārī skolas logopēds un speciālais pedagogs Vēsma Janušone un sociālais pedagogs Sandra Dundule viesojās Vilces pamatskolā, kur pirmsskolas bērnu vecākiem un pedagogiem sniedza izglītojošu lekciju.

Sandra Dundule stāstīja  par atbildīgu digitālo tehnoloģiju lietošanu ģimenē un bērnu audzināšanu digitālajā laikmetā.

Vēsma Janušone dalījās pieredzē par bērnu agrīnas valodas attīstības traucējumu diagnostiku, šo traucējumu novēršanas iespējām un vingrinājumiem, kurus bērni kopā ar vecākiem var izpildīt mājās. Tāpat arī tika sniegts ieskats bērnu pozitīvā disciplinēšanā. Piedāvāta iespēja vecākiem konsultēties pie speciālistiem Lielplatones internātpamatskolā.

Vilces pirmsskolas bērnu vecāki un pedagogi aktīvi iesaistījās diskusijā par bērnu audzināšanu.

  

 

Pedagogu profesionālas pilnveides kursi

Šajā skolēnu ziemas brīvlaikā Lielplatones internātpamatskolas un Jelgavas novada pedagogi cītīgi mācījās. Apguva pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Novitātes darbā ar izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Ieguva apliecību par 36 stundu (A) kursu beigšanu.

Tēmas:

 • Mūsdienīga mācību procesa īstenošana speciālajā izglītībā. Bērna traucējumu iespējamā korekcija un kompensēšana. Pedagoģiskās metodes un darba organizācija.

 • Uzvedības traucējumi, to iespējamā korekcija. Disciplīnas nozīme uzvedības traucējumu mazināšanā. Pedagoģiski psiholoģiskā palīdzība skolēniem ar garīgās  veselības traucējumiem izglītības iestādē.

 • Jaunākais ITK pielietošanā mācību procesā, kā viens no atbalsta pasākumiem skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Interaktīvo un moderno tehnoloģiju pielietošana mācību procesā.

 • Pedagoģiskā procesa organizācija skolēniem ar speciālām vajadzībām, izmantojot alternatīvās izglītības teorijas.

4 foto

 

Pieredzes apmaiņas seminārs Lielplatones internātpamatskolā

2016.gada 1.decembrī mūsu skolā viesojās Bauskas novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālisti un Pamūšas internātpamatskolas administrācijas pārstāvji, lai iepazītos ar skolas darbības virzieniem un dalītos savā pieredzē darbā ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības.

Metodiskās dienas ietvaros ciemiņi varēja vērot mācību procesu arodapmācības klasēs, iepazīties ar atbalsta personāla darba specifiku, aplūkot sāls istabu, fizioterapijas kabinetu, internāta telpas.

Tika apspriesti aktuāli jautājumi par mācību metodēm bērniem ar speciālām vajadzībām, sadarbību ar vispārizglītojošām mācību iestādēm novadā, vecāku izglītošanu, līdz ar to gūtas vērtīgas atziņas un iespēja izvērtēt savu ieguldīto darbu izglītības procesa organizēšanā.

 

Seminārs Jelgavas novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu pedagogiem

“Holistiskā pieeja darbā ar speciālo vajadzību bērniem, mācību metožu skaidrojumā"

Lektore: Mācību centra “Atbalsts sociālajai integrācijai” direktore, mag. soc. paed. Irēna Hadaņonoka-Tjarve

Mācību gada sākumā mūsu skolā tika izveidota speciālistu darba grupa, kuras sastāvā darbosies speciālais pedagogs, psihologs, logopēds, Montesori pedagogs un sociālais pedagogs. Kā galvenais darba mērķis - sadarboties, ar citām novada izglītības iestādēm, nodrošinot sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku un sociālu atbalstu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, viņu vecākiem un pedagogiem. Tika pieņemts lēmums mācību brīvlaikā sarīkot semināru un uzaicināt Jelgavas novada skolu un pirmsskolas iestāžu pedagogus noklausīties mācību centra “Atbalsts sociālajai integrācijai” direktores, mag. soc. paed. Irēnas Hadaņonokas-Tjarves tālākizglītības profesionālo kursu “Holistiskā pieeja darbā ar speciālo vajadzību bērniem, mācību metožu skaidrojumā”

Atsaucība bija ļoti liela un 24. oktobrī mūsu skolā ieradās 27 Jelgavas novada skolu un pirmsskolu pedagogi no 15 izglītības iestādēm. Viņus sveica mūsu skolas direktors Andris Urbāns un direktora vietniece mācību darbā Kristīne Ābola.

Lektores I. Hadaņonokas-Tjarves zināšanas un bagātā pieredze darbā ar speciālo vajadzību bērniem lieti noderēs mūsu novada pedagogiem.

25. oktobrī seminārā piedalījās 31 mūsu skolas pedagogi. Ļoti interesanti bija strādāt grupās. Tas sniedza daudz pozitīvu emociju un vienotības sajūtu.

Pedagogi ieklausījās domās par bērnu ar speciālām vajadzībām uztveres īpatnībām, sajūtām, domāšanas specifiku. Apguva mācību metodes un paņēmienus. Daudz kas tika praktiski pielietots uzreiz. Skolotāji bija ļoti ieinteresēti un aizrautīgi, aktīvi darbojās.

Tā jānostāv vairākas minūtes!

Līniju terapija palīdz sakārtot psihiskos procesus starp smadzeņu puslodēm.

Paldies visiem, kuri ņēma dalību seminārā! Ceram, ka apgūtās zināšanas noderēs praksē.

Uz tikšanos nākamajā seminārā!

 

05.10.2016. Informatīvais seminārs Jelgavas novada vispārizglītojošo skolu direktoriem.

Semināru vada: Lielplatones internātpamatskolas direktors Andris Urbāns

Tēmas:
1. Lielplatones internātpamatskolas atbalsta personāla darba grupas konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšana iespējas vispārizglītojošās skolās.

2. Par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.