Skolas dokumenti

 

 

Lielplatones pamatskolas - atbalsta centra nolikums

Skolas prioritātes 2020./ 2021. m.g.

 

Kārtība, kādā izglītojamiem tiek nodrošināts internāta pakalpojums

 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi 2021./2022.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2020

 

Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē

 

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Lielplatones pamatskolas-atbalsta centrā 2021./2022. mācību gadam

 

Arhīvs

 

Lielplatones internātpamatskolas konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāna analīze 2017./2018. mācību gadam

MK noteikumu izpildes pārskats

Lielplatones internātpamatskolas konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāna analīze 2016./2017. mācību gadam

Nordplus Junior 2016