Skolas dokumenti

Lielplatones pamatskola – atbalsta centrs pašnovērtējuma ziņojums

Lielplatones pamatskolas - atbalsta centra nolikums

Skolas prioritātes 2022./2023. m.g.

Kārtība, kādā izglītojamiem tiek nodrošināts interneta pakalpojums

Skolas iekšējās kārtības noteikumi 2022./2023.m.g.

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē

Kārtība, kādā tiek nodrošināti COVID-19 risku mazināšanas pasākumi Lielplatones pamatskolas – atbalsta centrā zema/ vidēja riska līmeņa situācijā.

Kārtība, kādā tiek nodrošināti COVID-19 risku mazināšanas pasākumi Lielplatones pamatskolas – atbalsta centrā zema/ vidēja riska līmeņa situācijā (stājies spēkā no 2022. gada 28. novembra)

Piekļūstamības paziņojums 2023

Piekļūstamības izvērtējuma protokols 2023

Arhīvs

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Lielplatones pamatskolas-atbalsta centrā- stājas spēkā no 2021. gada 1. oktobra.

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Lielplatones pamatskolas-atbalsta centrā - stājas no 2021. gada 15. novembra.

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Lielplatones pamatskolas-atbalsta centrā - stājas spēkā no 2022. gada 28. janvāra.

Lielplatones internātpamatskolas konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam

MK noteikumu izpildes pārskats

Lielplatones internātpamatskolas konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāna analīze 2016./2017. mācību gadam

Nordplus Junior 2016