Jaunums skolā!

 

Ar 2022. gada septembri skolēniem tiek piedāvātas

mūzikas terapijas nodarbības!

 

Esam aktīvi un piedalāmies!

 

No 2019. gada 1. augusta Lielplatones internātpamatskola ir mainījusi savu nosakumu uz Lielplatones pamatskola - atbalsta centrs.

Sakarā ar skolas nosaukuma maiņu ir mainījies arī skolas darbības mērķis

Skola turpmāk  ne vien nodrošinās skolēnam iespēju atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim apgūt pamatprasmes, kas nepieciešamas personiskajai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskajai aktivitātei, sociālajai iekļaušanai, nodarbinātībai un tālākai izglītības apguvei, bet arī sniegs metodisku atbalstu izglītības iestādēm darbam ar izglītojamiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumiem.

Skola realizē šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas:

  1. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811.

  2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911.

  3. Profesionālās pamatizglītības programmu „Būvdarbi” programmas kods 22582011 (iegūstamā  kvalifikācija Būvstrādnieks (ar pamatizglītību)).

  4. Profesionālās pamatizglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, programmas kods 22811021 (iegūstamā  kvalifikācija Virtuves darbinieks (ar pamatizglītību)).

Skola realizē šādu licencētu izglītības programmu:

  1. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem,                           programmas kods 01015811.

Skolā uzņem  profesionālās pamatizglītības programmās arī audzēkņus, kuri mācījušies vispārizglītojošā skolā pēc speciālās pamatizglītības programmas.

Skola skolēniem ar speciālajām vajadzībām nodrošina:

Nodrošina katra izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu izglītības vidi un apstākļus, piedāvājot veselības stiprināšanai rehabilitācijas pasākumus, piem., ārstnieciskā vingrošana, mūzikas terapija.

Optimālu izglītojamo skaitu klasēs un individuālu pieeju un atbalstu.

Labiekārtotas internāta telpas, moderni un mūsdienīgi mācību kabineti, mūsdienu tehnoloģiju pielietojums (interaktīvās tāfeles, videoprojektori, datori, interneta pieslēgums) un interešu izglītības telpas.

Daudzpusīgi mācību priekšmetu pasākumi: konkursi, viktorīnas, sporta sacensības (skolā, ārpus skolas, ārzemēs), erudīcijas pasākumi, radošo darbu izstādes u.c.

Skolas ārpusstundu dzīve piedāvā katram skolēnam atbilstoši viņa interesēm un vajadzībām daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Izglītojamie saņem veselīgu un sabalansētu uzturu 4 reizes dienā, tiek nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām, mācību līdzekļiem (izņemot individuālie mācību piederumi pēc Izglītības likuma 1. panta 125k punkta), skola sedz ceļa izdevumus.

Skolas atbalsta personāls: psihologs, sociālais pedagogs, logopēds,  skolas ārsts, medicīnas māsas, montessori pedagogs.

 

Skolas raksturojums.

 Skolas darbības mērķis ir nodrošināt skolēnam iespēju atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim apgūt pamatprasmes, kas nepieciešamas personiskajai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskajai aktivitātei, sociālajai iekļaušanai, nodarbinātībai un tālākai izglītības apguvei, veidot demokrātisku vidi izglītības programmu apguvei, metodiski atbalstīt citas pašvaldības izglītības iestādes darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi.

 

Skolas darbības pamatvirzieni:

·         izglītojoši audzinošais;

·         ārstnieciski profilaktiskais;

·         konsultatīvi diagnosticējošais;

·         korekcijas attīstošais;

·         darba, sociāli integrējošais.

Skolas uzdevumi:

1.    īstenot licencētās speciālās izglītības programmas;

2.   izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas atbilstoši skolas specifikai, kas nodrošina skolēna personības harmonisku veidošanos un attīstību;

3.    sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi, valsti, veicināt integrāciju sabiedrībā;

4.    nodrošināt vispusīgu pedagogu, atbalsta personāla, izglītojamo vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, sadarbību izglītojamā attīstībai;

5.  noteikt katra izglītojamā izglītošanas, ārstēšanas un korekcijas darba mērķus un uzdevumus, vienlaikus nodrošinot pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju un ārstēšanu. Ja nepieciešams, nodrošināt savlaicīgu izglītojamā rehabilitāciju un iespējamo integrāciju vispārējās izglītības iestādē;

6.   racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus.

 

 

Skolas himna

 

CAUR EGLĒM SKOLAS TAKA VIJAS,

LĪST PRETĪ GAISMA – SAULES STARS.

KĀ DAUDZKRĀSAINAS DZIJAS MIJAS,

TĀ DOMĀS PIEDZIMST SAULES STARS.

 

PĀR EGLĒM SILTI VĒJI TINAS

VER SKOLAS DURVIS LIELS UN MAZS.

KAUT REIZĒM SĪKIE SOĻI PINAS,

TUR VISI KRIETNIE DARBI TAPS.

 

DAUDZ MAZAS, MĪĻAS ROKAS

SKOLAS SIENĀS GLĀSTĪT PROT.

TIK GAIŠAS, JAUKAS DOMAS

KATRĀ SIRDĪ PRIEKU ROD.

 

LAI EGLĒM ZAĻI SKUJU SVĀRKI,

UN TAJOS ILGI RASA ŽŪST.

MUMS SKOLA – ZINĀŠANU SVĒTKI,

KAS TĀLĀK DZĪVĒ SILDĪS MŪS.

 

 

Lielplatones internātpamatskolas struktūras shēma